Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

JGLOBAL_TITLE
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเก่าที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561
Kotabaru Football Stadium 2018
14-11-2561 | โครงการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
06-07-2561 | การประชุมประจำเดือนของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อปรับปรุงเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
27-08-2561 | การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบ ต่อประชาชน
ประกาศ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์สรุปงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน
 
 
MOD_BREADCRUMBS_HEREHome ข่าวสารเทศบาล ข่าวประชาสัมพันธ์