Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโกตาบารู

ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร์  15  กลยุทธยุทธ์ 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / และชุมชน

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

         

๑. ยุทธศาสตร์การเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

              ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ จะเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นอันดับแรกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การสาธารณสุข พัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลให้ดีขึ้น  ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น  โดย

               - พัฒนาอาชีพ  พัฒนารายได้ของประชาชนให้เพิ่มพูนขึ้น   ให้ประชาชนสามารถใช้วัสดุในท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ตลอดจนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

               - ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากภาครัฐอย่างทั่วถึง

               - ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก เยาวชน ประชาชน ให้โอกาสทางการศึกษาตามความต้องการและความสนใจของประชาชน พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของเด็ก เยาวชน ประชาชน

              - ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันการเกิดโรคภัยของประชาชนและส่งเสริมด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ให้ประชาชนในตำบลมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง

               - พัฒนาด้านการกีฬาประเภทต่างๆ เพิ่มทักษะด้านการกีฬาให้แก่เยาวชน ประชาชน  ส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ปรับปรุงสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

แนวทางการพัฒนา  5 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน / และชุมชน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ มุ่งเน้นการสร้างเมืองให้น่าอยู่ โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              - ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมถนนสายหลักให้ได้มาตรฐาน และปรับปรุงถนนสายรอง ทางเท้า ซอยต่าง ๆ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกัน ตลอดจนดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำ และระบบการระบายน้ำให้ควบคู่กับถนนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรณีฝนตกหนักในฤดูฝน

              - ดำเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น บ่อน้ำตื้น ฝาย ทำนบกั้นน้ำต่าง ๆ

ระบบประปาที่มีคุณภาพ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะในฤดูแล้ง

              - ดำเนินการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงในทุกแห่งทุกชุมชนของเทศบาลเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจร

              - บูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการในการวางระบบผังเมือง เพื่อจัดวางผังเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สามารถใช้ประโยชน์จากการวางผังเมืองในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการควบคุมอาคารบ้านเรือนของประชาชน

              - ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดขยะในเขตเทศบาลตำบลโกตาบารู

แนวทางการพัฒนา 4 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑  การคมนาคม

กลยุทธ์ที่ 2  การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

กลยุทธ์ที่ 3  การวางผังเมืองและควบคุมอาคาร

กลยุทธ์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารองค์กร ศาสนาและวัฒนธรรม

                  ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กร เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ การฝึกอบรมเผยแพร่ ความรู้ต่าง ๆ แก่ประชาชน การรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาประเพณีอันดีงามต่างๆ ให้คงอยู่ไว้สืบไป  โดย

 แนวทางการพัฒนา  4  กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กร

กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างและรักษาความสงบเรียบร้อย

                   ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้      มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยการ

                   - การควบคุมโดยบำรุงขวัญและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

และประชาชนในขณะที่ภัยนั้นยังปรากฏอยู่รวมถึงการจัดหรือลดความรุนแรงของภัยมิให้ขยายวงกว้างออกไป

                   - การบูรณะและฟื้นฟูโดยความช่วยเหลือและบรรเทาอันตรายซ่อมแซมสิ่งปรักหักพังที่ชำรุดเสียหายให้กลับสู่สภาพเดิมภายหลังที่ภัยได้เกิดแล้ว

                   - การคุ้มกันโดยเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมสำหรับการป้องกันภัยล่วงหน้าและสามารถนำมา ปฏิบัติทันทีเมื่อเกิดภัย

                   - ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด

แนวทางการพัฒนา  2  กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย       

กลยุทธ์ที่  ๒  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 


 

 

 

 
 
MOD_BREADCRUMBS_HEREHome ยุทธศาสตร์