Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโกตาบารู


พันธกิจของเทศบาลตำบลโกตาบารู

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

2. ส่งเสริมการศึกษา

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

6. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

7. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ ให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชนเมือง

2. เพื่อพัฒนาการศึกษาฝึกอบรมความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล

3. อบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย,ส่งเสริมสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก, บำบัดและจัดการขยะ,ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว

และสถานที่ออกกำลังกาย

5. เพื่อส่งเสริมสถาบันและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมโบราณสถาน

6. เพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่ประชาชน

7. เพื่อพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


 
 
MOD_BREADCRUMBS_HEREHome วิสัยทัศน์และพันธกิจ