Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับนายกคนใหม่

ยินดีต้อนรับนายกคนใหม่

เทศบาลตำบลโกตาบารูขอประกาศและแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู มีรายชื่อดังต่อไปนี้

  • นายกเทศมนตรี  นายรอนิง  ดอเลาะหะวอ 
  • รองนายกเทศมนตรี นายยา   สาแม
  • รองนายกเทศมนตรี นายอำมัด  อะมิยะ
  • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายบัณฑิต  ยามา
  • เลขานุการนายกเทศมนตรี นางเปรมจิตร์  ไม้จันทร์
  • ปลัดเทศบาล นายชาญ  รติธำรงกุล
  • หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายประวิทย์ ผ่องใส


 
 
You are here: Home ข่าวสารเทศบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับนายกคนใหม่