Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผลการประชุมสภา

ปี 2561

ดาวน์โหลด   - เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี 2561 สมัยแรก 

ดาวน์โหลด   - เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี 2561 สมัย 2

ดาวน์โหลด   - เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี 2561 สมัย 3

ดาวน์โหลด   - เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี 2561 สมัย 4

ปี 2560

ดาวน์โหลด   - กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู สมัยสามัญ ประจำปี 2560

 ดาวน์โหลด   - เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี 2560 สมัยแรก  

ดาวน์โหลด   - เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี 2560  สมัยที่ 2 

ดาวน์โหลด   - เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี 2560  สมัยที่ 3

ดาวน์โหลด   - เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี 2560  สมัยที่ 4  

ปี 2559

ดาวน์โหลด   - กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู สมัยสามัญ ประจำปี 2559 

ดาวน์โหลด   - เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี 2559 สมัยแรก                               

ดาวน์โหลด   - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู  สมัยแรก ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด   - เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี 2559  สมัยที่ 2 

ดาวน์โหลด   - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 

ดาวน์โหลด   - เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี 2559 สมัยที่ 3  

ดาวน์โหลด   - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2

ดาวน์โหลด   - เรียกประชุมสภาเทศบาบตำบลโกตาบารู ประจำปี 2559 สมัยที่ 4

ดาวน์โหลด   - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู สมัยที่ 4 2559 

ปี 2558

ดาวน์โหลด  - กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู สมัยแรก ปี 2558                         ดาวน์โหลด  - กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู สมัยที่ 2 ปี 2558            ดาวน์โหลด  - กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู สมัยที่ 3 ปี 2558         ดาวน์โหลด  - กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู สมัยที่ 4 ปี 2558                            ดาวน์โหลด  - ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารูสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2558   ดาวน์โหลด  - ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารูสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2558  ดาวน์โหลด  - ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารูสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2558                 ดาวน์โหลด  - ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารูสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2558                ดาวน์โหลด  - ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1                                     ดาวน์โหลด  - ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2    ดาวน์โหลด  - ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 

 ดาวน์โหลด.  -  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู ประจำปี 2557 สมัยสามัญ สมัยที่ 4          ดาวน์โหลด.  -  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลโกตาบารู  สมัยสามัญ ประจำปี 2557                ดาวน์โหลด.  - ประกาศรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัย สมัยที่ 4 ปี 2557                                        .          

 
 
You are here: Home การประชุมสภาเทศบาล